נוהל עבודה

קרן קולנוע נגב משקיעה את הכספים הציבוריים על פי נוהל תמיכות פומבי ושוויוני במסגרת הגשה, על פי דרישות המתפרסמות מבעוד מועד, המיועדות לציבור הרחב, בכפוף לקריטריונים מקצועיים ולהמלצות הלקטורים הבוחנים את הבקשות. הקרן דוגלת בפתיחות, בפלורליזם ובמתן ביטוי למגוון של יוצרים וסגנונות.

הקרן תפעל לגיוס מקורות מימון משלימים מגורמים ציבוריים ופרטיים, במטרה להגדיל את ההשקעה בקולנוע הישראלי בנגב ולהרחיב את אפיקי ההשקעה העומדים לרשות היוצרים. זאת לצד תכניות פיתוח מסועפות וסיוע במסלול שיווק והפצה של סרטים ישראלים מכל הז'אנרים והפורמטים התואמים את המטרות האמורות לעיל.

תחומי השקעה:

ההשקעה בסרטים מתבצעת בז'אנרים: העלילתי, התיעודי והאנימציה, לקידום סרטים הנותנים ביטוי לקבוצות חברתיות ותרבותיות שאינן מקבלות ביטוי וייצוג הולם על המסך, ולסיפורים בעלי ערך חברתי ותרבותי, לצד קידום יוצרי קולנוע מהנגב.

מסלולי השקעה:

 1. מסלול פיתוח – מיועד ליוצרים הנמצאים בשלבי פיתוח תסריט ובכלל זה פרויקטים המוגשים למיזם במסגרת מועדי ההגשה הפתוחים ו/או במסגרת מועדים מיוחדים ו/או חממות וסדנאות פיתוח, שיוזם המיזם.
 2. מסלול הפקה – השקעה בהפקה של תסריטים מלאים וסרטים הנמצאים בשלבי הצילום ו/או העריכה.
 3. מסלול השלמה – השקעה במסלול זה תתבצע בפרויקטים שהופקו באופן עצמאי ובמימון פרטי או אחר, כאשר דרושה השקעה נוספת על מנת להשלים את הפקת הסרט ו/או למטרות שיווק והפצה

זכאות להגשת בקשה:

הליך בחינה ובחירת הסרטים להשקעה

הקרן מפעילה הליך לבחינת תסריטים וממנה לקטורים הבוחנים כל בקשה. כל בקשה נבחנת ע"י שני לקטורים/ות בנפרד. כל אחד/ת מהם/ן מגיש/ה את המלצותיו/ה המנומקות בכתב ומנקד/ת את ההצעה.

הבחינה כוללת בחינת עמידת היוצרים ו/או המפיקים בתנאי הסף לתחום ועמידה בתנאי הפקה אזוריים.

הקרן דואגת לרענן ולגוון את מערך הלקטורים וממנה אותם בהתאם למועדי ההגשה השונים (כאשר לקטור לא יכהן בתקופה העולה על שנתיים רצופות). כל הלקטורים רשומים במאגר הלקטורים של משרד התרבות.

בעת הדיון וקבלת ההחלטות תשקול הנהלת הקרן בין השאר את:

 1. איכותה של ההצעה ו/או הפוטנציאל הגלום בה ותרומתה לגיוון היצירה הקולנועית הישראלית, בהתאם להמלצות הלקטורים והצוות המקצועי.
 2. הישגיו של היוצר/ת ומשתתפים נוספים בצוות המרכזי של הסרט והידועים בשלב הדיון וההחלטה. כאשר מדובר ביוצר/ת בראשית דרכו/ה תיבדק מיומנות הצוות המרכזי ובמידת הצורך, יצוות חונך/ת מלווה לפרויקט.
 3. היתכנות – הפרויקט יוכח כבעל יכולת ביצוע כלכלית ואמנותית. לצד הערך האמנותי של הפרויקט יינתן משקל גם להשתתפות גורמי מימון נוספים ולפוטנציאל החשיפה של הפרויקט.
 4. הפרויקט מקיים תכנית עבודה המעידה על נאותות הפקה בימי הצילום, ציוד טכני תואם ושאר תנאי הפקה נאותים בכל שלבי ההפקה.
 5. הפרויקט מקיים את הקריטריונים הנדרשים בהפקות אזוריות כפי שנקבעו ופורסמו על ידי משרד התרבות.

פרק הזמן המרבי לבחינת בקשות ולקבלת החלטה לגביהן לא יעלה על 4 חודשים מהמועד האחרון להגשת הבקשות, במידה ונקבע מועד כזה או 4 חודשים ממועד הגשת הבקשה אם לא נקבע מועד כאמור.

ההשקעה במסלולי ההפקה, לא תעלה על סכום תקרת היקף ההשקעה כפי שנקבע ופורסם ע"י משרד התרבות.

להנהלת הקרן הזכות המלאה לשנות על פי שיקול דעתה את מסלולי והיקפי ההשקעה, בין היתר בהתאם למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן, מידת מורכבותן ולמקורות התקציב שיעמדו לרשותה במועד ההחלטה.

נוהל השגה:

מניעת ניגוד עיניינים

הקרן מקיימת את הוראות החוק הרלבנטי לפעילותו, מקפידה על כללי ניהול תקין, נמנעת מניגוד אינטרסים, ובכלל זה קובעת ומיימת הוראות למניעת ניגוד עניינים של בעל תפקיד במוסד בין תפקידו כאמור לבין עיסוק אחר שלו או של קרובו בעשייה בתחום הקולנוע, שומרת על שקיפות מלאה באורחות התנהלותה באופן ההולם את מטרותיה הציבוריות ולשם הגשמתן המלאה ומשתמשת בכספי התמיכה רק למטרות שלשמן ניתנו; הקרן גיבשה כללים מקצועיים ושוויוניים לפעולתה, המחייבים את התנהלותה, והעומדים לרשות הפונים אליה;

הקרן קבעה בכלליה הוראות ברורות למניעת ניגוד עניינים בין חברי הנהלת הקרן, הלקטורים, המנהלים האמנותיים ועובדי הקרן, לבין מגישי הבקשות לסיוע בפיתוח ו/או הפקה ו/או השלמה.

נושא משרה בעמותה היודע שיש לו עניין אישי בהתקשרות קיימת או מוצעת של העמותה, יעדכן את העמותה, בלא דיחוי, ולא יאוחר מישיבת הוועד שבה נדונה ההתקשרות לראשונה, את מהות עניינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.

 1. חובת גילוי חבר הנהלה רחבה

מבלי לגרוע מהאמור בס"ק (א) חבר הנהלה אינו רשאי להגיש סרט שהוא מעורב בהפקתו או ביצירתו, במסגרת בקשה להשתתפות בכל אחד ממסלולי המיזם.

 1.    חובת גילוי של עובדי יחידת הקולנוע

מבלי לגרוע מהאמור בס"ק (א) עובד בקרן אינו רשאי לפנות בבקשה להשקעה בסרט שהוא מעורב בהפקתו או ביצירתו.

 1.     יועצים אמנותיים/לקטורים

יועצים אמנותיים/לקטורים, אינם מורשים להגיש למיזם בקשת תמיכה בתסריטים או סרטים שהם מעורבים בעשייתם בתקופת היותם לקטורים מכהנים במיזם.

האישור הסופי להשקעת העמותה בהפקה, יינתן ע"י ההנהלה הרחבה והוועד המנהל ובתנאי שרב הלקטורים שבחנו את הבקשה לסיוע המליצו לתמוך בו.

הוראות אלו מופיעות גם במידע לפונה למיזם בסעיף ב'-2:

ב.     הזכאים להגשת בקשות לקרן

1)      זכאים להגיש בקשות לקרו יוצרים עצמאיים ומפיקים שהם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, או תאגידי הפקה עצמאיים הרשומים ופועלים דרך קבע בישראל והעומדים בכללים אשר נקבעו לצורך הפקת סרט ישראלי עפ"י חוק הקולנוע תשנ"ט – 1999 וכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"א -2001 (לרבות סעיף 2 לכללים) וכפי שישונו מעת לעת.

2)      חבר הנהלה או קרובו אינו רשאי להגיש סרט שהוא מעורב ביצירתו או בהפקתו.

לקטורים ויועצים אמנותיים אינם רשאים להגיש בקשות לתמיכת המיזם בתקופת מינוים בפועל וכהונתם כלקטורים במיזם.

עובדי הקרן ו/או קרוביהם אינם רשאים לפנות בבקשה לתמיכה.

תקנון מאגר יוצרים

מיזם קולנוע שהוקם בשיתוף מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר וקרן גשר לקולנוע רב-תרבותי ובתמיכת מועצת הקולנוע ומשרד התרבות